Algemene voorwaarden Pieterman. metaaldetectors

Artikel 1. Algemeen

1.                  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder leverancier: Pieterman metaaldetectors ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60606355  en onder afnemer: de ((potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van Pieterman metaaldetectors

2.                   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Pieterman metaaldetectors.

3.                   Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief 21% of 6%BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 2. Offertes

1.                   Pieterman metaaldetectors is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

2.                   Pieterman metaaldetectors kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3. Overeenkomst

1.                   De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.

2.                   Pieterman metaaldetectors behoud zich het recht voor bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.

3.                   Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Pieterman metaaldetectors het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Levertijd/verzending

1.                   Alle door Pieterman metaaldetectors genoemde (leverings)termijnen zijn indicatief maar reëel. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum overeenkomstig verlaat. Leveringen zijn normaal gesproken binnen 24 uur van maandag tot vrijdag.

2.                   Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan Pieterman metaaldetectors te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

3.                   Overschrijding van de door Pieterman metaaldetectors opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

4.                   Indien de door Afnemer bestelde goederen niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

5.                   Alle pakketten worden verzonden met postnl tenzij anders overeengekomen. Iedere klant ontvangt bij het verzenden een E-mail met de track en trace code, deze is bedoeld om uw pakket te volgen en in de gaten te houden.  Als de klant merkt dat het pakket niet bezorgd wordt dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen ( binnen 5 dagen). Indien u pakket als afgeleverd staat bij Postnl track en trace, maar niet heeft ontvangen dient u direct contact met ons op te nemen ( binnen 2 werkdagen) alleen dan kunnen we met postnl een onderzoek starten. Daarna beschouwen wij het pakket als bezorgd.

Artikel 5. Opzegging/Ontbinding

1.                   In geval van tussentijdse opzegging heeft Pieterman metaaldetectors naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding daaronder begrepen gederfde winst, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft. Het bedrag zal gebruikelijk 12,5% van het overeengekomen aankoopbedrag bedragen welke in rekening zullen worden gebracht als ontbinding- of annuleringskosten.

Artikel 6. Afkoelingsperiode

1.                   Nadat de Afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de Afnemer de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Pieterman metaaldetectors te ontbinden. Dit is uitsluitend mogelijk indien het product in nieuwstaat verkeerd en in de originele productverpakking geretourneerd kan worden.

2.                   Indien de Afnemer de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de Afnemer dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan Pieterman metaaldetectors te melden. De Afnemer dient het product – na overleg met Pieterman metaaldetectors – te sturen naar een door Pieterman metaaldetectors vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. De Afnemer dient zelf het risico voor het verzenden te dragen.

3.                   Indien de Afnemer reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Afnemer de overeenkomst met Pieterman metaaldetectors ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal Pieterman metaaldetectors deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Pieterman metaaldetectors het door de Afnemer geretourneerde product heeft ontvangen, aan de Afnemer terugbetalen. Pieterman metaaldetectors behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de Afnemer (anders dan die van Pieterman metaaldetectors of de leverancier van het product) is beschadigd.

4.                   Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Pieterman metaaldetectors schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de Afnemer komt, zal Pieterman metaaldetectors de Afnemer hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Pieterman metaaldetectors heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de Afnemer terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 7. Betaling

1.                   Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling (of remboursbetaling). Levering vindt uitsluitend plaats na ontvangst van de complete betaling.

2.                   Als de Afnemer een factuur van Pieterman metaaldetectors niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Pieterman metaaldetectors op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8. Garantie

1.                   De garantie op metaaldetectors bedraagt tenminste 1 jaar. Voor A-merken 2 jaar of meer afhankelijk van het merk.

2.                   Bij een defect in of buiten de garantie periode kunt u uw product retour sturen en wij zullen zorg dragen voor reparatie of vervanging indien mogelijk. Buiten de garantie zullen altijd reparatie en verzendkosten worden berekent.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

1.                   Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Pieterman metaaldetectors tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de Afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

Artikel 10. Gebreken; Klachttermijn

1.                   Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Pieterman metaaldetectors

2.                   Indien een klacht gegrond is zal Pieterman metaaldetectors de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1.                   Indien door Pieterman metaaldetectors geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Pieterman metaaldetectors jegens Afnemer beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.

2.                   Indien Pieterman metaaldetectors aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Pieterman metaaldetectors in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

3.                   Pieterman metaaldetectors is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, immateriële schade, letselschade en schade door bedrijfsstagnatie

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

1.                   Op elke overeenkomst tussen Pieterman metaaldetectors en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

2.                   De rechter in de vestigingsplaats van Pieterman metaaldetectors is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Pieterman metaaldetectors het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3.                   Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Indien u uw bestelling afrekend via Afterpay (achteraf betalen) dan gaat u tevens akkoord met de voorwaarden van Afterpay:http://www.afterpay.nl/consument-betalingsvoorwaarden

Artikel 13.  retourneren

Indien u een artikel retour wilt sturen dient u dit binnen de wettelijke termijn van 14 dagen te doen in originele verpakking en onbeschadigd. pieterman metaaldetectors zal dan het aankoopbedrag vergoeden. Voor beschadiging of niet compleet kunt u bellen met onze klantenservice 0595423382.

Artikel 14 Schrijffouten in advertentie.

Aan schrijffouten in een advertentie bij pieterman metaaldetectors website of andere advertenties online kunnen geen rechten worden verleend.

Privacy Policy

Pieterman metaaldetectors respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Pieterman metaaldetectors zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Pieterman metaaldetectors gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

•         Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

•         Om het winkelen bij Pieterman metaaldetectors zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

•         Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.

•         Als u bij Pieterman metaaldetectors een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server.

•         Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

•         Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

•         Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Pieterman metaaldetectors verkoopt uw gegevens niet
Pieterman metaaldetectors zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Pieterman metaaldetectors gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Pieterman metaaldetectors geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Pieterman metaaldetectors, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.